XML ja EDI

Sähköinen tiedonsiirto (EDI)

Organisaatioiden välisellä sähköisellä tiedonsiirrolla (engl. Electronic Data Interchange) tarkoitetaan menettelyä, jossa tietoa, pääosin kauppatapahtumiin liittyviä dokumentteja, lähetetään sähköisesti yrityksen järjestelmästä vastaanottajalle, joka koneellisesti eli ilman manuaalisia toimenpiteitä pystyy siirtämään tiedot omiin järjestelmiinsä. EDI-käsitteen alle ei siten lueta PDF-dokumenttien tai sähköpostien lähetystä, koska vaikka tiedon välitetään sähköisesti vastaanottajalle, eivät tiedot ole muodossa, jossa ne pystyttäisiin vaivatta koneellisesti tulkitsemaan.

EDI pohjautui 1980-luvun lopulta 2000-luvun alkuun asti Euroopassa pitkälti pelkästään YK:n alaisen UN/CEFACT:in määrittämään EDIFACT-sanomastandardiin ja sen johdannaisiin. XML:n yleistyminen vuosituhannen vaihteessa on nostanut hiljalleen eri XML-sanomamuodot EDIFACT:in rinnalle. Nykypäivänä uudet sanomastandardit pohjautuvat lähes poikkeuksetta XML:ään. Olemassa olevien EDIFACT-sanomamääritysten käyttö on kuitenkin yhä yleistä.

Sanomastandardit