Esittely

Miksi Truugo?

Verkottuneessa liiketoimintaympäristössä, missä sähköinen tiedonsiirto on keskeistä prosessiautomaatiolle, tietojen eheys ja laatu nojaavat systemaattiseen dokumentointiin, testaukseen ja laadunvarmistukseen. Truugo on tähän tarkoitukseen suunniteltu dokumentointi- ja testausalusta, soveltuen useisiin käyttöyhteyksiin, joissa tiedon laatu on tärkeää.

Tiedonsiirron keskeinen osa on formaatti (wire format), jossa tietoja siirretään organisaatioiden ja järjestelmien välillä. Jos se on puutteellisesti dokumentoitu (soveltamisohje), haasteita ja kustannuksia syntyy tietojen eheyden, yhteentoimivuuden, käyttöönottojen, skaalautuvuuden ja ylläpidon osalta.

Huolimatta edellä mainituista riskeistä, soveltamisohjeet ovat usein manuaalisesti ylläpidettyjä vapaamuotoisia Word-dokumentteja, mikä tekee niiden eheyden ja laadun varmistamisesta lähes mahdotonta. Lisäksi validointisääntöjen toteuttaminen manuaalisesti näiden vaatimusten pohjalta on erittäin työlästä ja altis inhimillisille virheille. Epätarkka dokumentaatio johtaa tarpeettomiin selvityspyyntöihin ja kirjaviin toteutuksiin, mikä vaikeuttaa merkittävästi myös tulevien muutosten tekemistä. Näistä ongelmista johtuvat kustannukset kasvavat yrityksen kumppaniverkoston laajentuessa.

Truugo pyrkii tarjoamaan parhaat työkalut rakenteisen datan laadun hallintaan, kattaen dokumentoinnin, testauksen ja laadunvarmistuksen, sekä yksityiskohtaisen virheraportoinnin. Toiminnot ovat nivottu tiiviisti yhteen, varmistaen, että dokumentaatio ja testaussäännöt pysyvät aina yhdenmukaisina. Tämä jo sinällään säästää merkittävästi ylläpitoresursseja, mutta suurimmat säästöt syntyvät jatkuvien laatuongelmien vähenemisestä.

Truugo on keskeinen työkalu tietojen laadun, toimintojen virtaviivaistamisen, liiketoimintariskien vähentämisen ja asiakasmielikuvan parantamiseen sähköisessä tiedonsiirrossa.

Seuraava artikkeli: Truugon käyttökohteita