Esittely

Palvelun käyttökohteita

Truugo soveltuu aineistojen testaukseen käyttöönottovaiheessa ja tuotannonaikaiseen laadunvarmistukseen. Ratkaisu tehostaa testaustyötä ja mahdollistaa testauksen tarjoamisen myös itsepalveluna kauppakumppaneille.

Itsepalvelumalli keventää merkittävästi testauskuormaa ja vähentää pullonkauloja. Testaus voidaan suorittaa itsenäisesti oman aikataulun mukaan, jolloin testeistä saatu välitön palaute mahdollistaa virheiden korjaamisen samalla kertaa.

Asiakastuki

Kauppakumppanit ottavat yhteyttä asiakastukeen käyttöönottotestaukseen ja tuotannon virhetilanteisiin liittyen. Merkittävä osa asiakastuen ajasta kuluukin testausten suorittamiseen ja raportointiin. Asiantuntevan testiraportoinnin välittäminen asiakkaalle vaati lisäksi teknisen aineistomuodon tuntemusta sekä substanssiosaamista. Koska asiakastuella on harvemmin riittävää osaamista, joutuu se kuormittamaan kysymyksillään teknisen sekä substanssipuolen henkilöitä, jolloin virheen selvittelyyn kuluu merkittävästi enemmän resursseja ja vasteaika kasvaa.

Truugo voidaan ottaa asiakastuen sisäiseksi työkaluksi testauksen ja raportoinnin nopeuttamiseksi. Testien suorittaminen Truugossa ei edellytä teknistä osaamista, vaan asiantunteva testiraportti saadaan sovelluksesta napin painalluksella. Tällöin ongelmien selvittelyä ja raportointia ei tarvitse siirrellä henkilöltä toiselle vaan asiakas saa välittömän palautteen, mikä parantaa myös palvelukokemusta.

Ongelmatilanteissa asiakastuki voi tarjota kauppakumppaneille myös mahdollisuuden itsepalvelutestaukseen Truugon testauslomakeratkaisun avulla. Tällöin asiakkaalle jaetaan sähköpostitse testauskuponki, joka oikeuttaa valitun testipenkin käyttöön määräajaksi. Mikäli asiakkaalla on kysyttävää testausraportin sisällöstä, voi asiakastuki helposti pureutua ongelmaan ylläpitonäkymänsä kautta.

Tuotannon valvonta

Sähköisessä tiedonsiirrossa virheet havaitaan usein vasta, kun aineisto on aiheuttanut virhetilanteen vastaanottavassa järjestelmässä. Virhetilanteiden syntyessä aika, jossa virhe tulee korjata, on kriittinen. Virhetilanteiden selvittelystä saadaan tehokasta ja proaktiivista liittämällä testausratkaisu osaksi sähköisten aineistojen välitystä.

Ongelmallisiksi tunnistettujen tietoyhteyksien aineistot voidaan välittää Truugon tarkistettaviksi. Kun virheitä ilmenee nähdään heti, mistä aineistoista ja millaisista virheistä on kyse.

Mikäli virheelliset aineistot pystytään nykyjärjestelmässä tunnistamaan ajoissa, mutta virheiden tulkinnassa ja raportoinnissa on kehittämisen varaa, voidaan virheelliset aineistot välittää API-rajapinnan kautta Truugoon. Välittömänä palautteena saadaan testausraportti, joka voidaan sellaisenaan välittää valitulle taholle.

Muuntimen toteutus

Sähköisessä tiedonvälityksessä aineistoja muunnetaan sanomaformaatista toiseen. Sanomamuunnoksissa syntyy usein virheitä, johtuen inhimillistä syistä sekä sanomaformaattien eroista. Ennen uuden muuntimen käyttöönottoa tuleekin varmistua, että muunnettu aineisto täyttää kohdeformaatin vaatimukset.

Truugon avulla muuntimen toteuttaja voi suorittaa nopeasti kattavat testit. Testeistä saadut testausraportit toimivat myös konkreettisena osoituksena huolellisesti suoritetusta testauksesta mahdollisen asiakkaan suuntaan.

Käyttöönottoprojekti

Uusien sähköisten rajapintojen käyttöönotoissa liikkeellelähtö on usein hidasta ja työlästä. Kumppanikohtaisten testi-iteraatioiden määrät vaihtelevat runsaasti, mikä vaikeuttaa pitävien käyttöönottoaikataulujen arvioimista.

Truugon testauslomakeratkaisun avulla aineistojen esitestaus voidaan tarjota itsepalveluna. Tällöin voidaan siirtyä perinteisistä käyttöönottojonoista toimintatapaan, jossa kaikille kumppaneille jaetaan testauskupongit, joilla kukin voi suorittaa esitestauksen itsenäisesti. Varsinaiset käyttöönotot voidaan näin aikatauluttaa esimerkiksi testien osoittaman kyvykkyysasteen mukaisessa järjestyksessä. Hyväksytyn esitestauksen jälkeen käyttöönottoon kuluva aika on huomattavasti helpommin ennakoitavissa.

Tuotteistettu palvelu

Suurille asiakasmäärille tuotteistetun palvelun rajapinnat edellyttävät tehokasta käyttöönottoprosessia.

Käyttöönottojen resursointi ja aikataulutus voidaan vakioida huomattavasti aiempaa tarkemmin, kun Truugon itsepalvelutestaus (testauslomakeratkaisu) liitetään osaksi käyttöönottoprosessia. Prosessin kustannusten ennakoitavuus mahdollistaa tuotteistamisen myös palvelun hinnoittelun osalta.

Järjestelmäpäivitys

Järjestelmämigraatiot sekä ympäristö- ja sovelluspäivitykset ovat alttiita virhetilanteille, jotka ovat erityisen kalliita, kun kyseessä on kriittinen, korkeavolyyminen tai nopeatempoinen prosessi.

Riskien minimimoimiseksi jokaisen päivityksen yhteydessä tulisi suorittaa kattavat laadunvarmistusrutiinit. Truugo API tarjoaa tähän ratkaisun, jonka avulla laadunvarmistus voidaan automatisoida helposti ja tehokkaasti. Virheellisistä aineistoissa saadaan välittömästi selkokieliset raportit, jotka auttavat paikantamaan ja korjaamaan puutteet.

Seuraava artikkeli: Palvelusanasto