Esittely

Kohdeasiakkaat

Palvelu on suunnattu kaikille tahoille, joille tiedon laatu, toiminnan tehokkuus ja riskien hallinta ovat tärkeitä, etenkin osana organisaatioiden välistä tiedonsiirtoa. Palvelun käyttöön liittyy yleensä yksi tai useampi seuraavista asiakastarpeista:

  • prosessien automatisointi
  • sanomarajapintojen tuotteistaminen
  • toisteisten käyttöönottojen tehostaminen
  • käytäntöjen yhtenäistäminen ja tehostaminen dokumentoinnissa, aineistotestauksessa tai laadunvarmistuksessa
  • testaamisen mahdollistaminen suuremmalle käyttäjäjoukolle pullonkaulojen poistamiseksi
  • tietämyksen hallinta asiantuntijatehtävissä
  • toiminnan tehokkuuden ja taloudellisten riskien hallinta korkeavolyymisissä, nopeatempoisissa tai muutoin kriittisissä prosesseissa
  • maineriskien hallinta laaja-alaisissa tai kriittisissä palveluissa

Alla on listatty tavanomaisia syitä palvelun käyttöön eri toimialoilla.

Keskusliikkeet ja logistiikka-ala

Toimintaa kuvaa toisteisten integraatioiden suuri määrä, nopeatempoiset prosessit ja suuret volyymit. Toimintaan liittyy usein joukko sisäisiä asiantuntijoita ja ulkoisia konsultteja.

Toiminta edellyttää rajapintojen dokumentointia, tehokkaita käyttöönottoja ja nopeaa virheiden selvittelyä. Tietämyksen hallinta on tärkeää riskienhallinnan kannalta, konsulttien mahdollisen vaihtuvuuden huomioiden.

Ohjelmistotalot

Toimintaa kuvaa jatkuva kehitystyö, jossa on pystyttävä kustannustehokkaasti varmistamaan, että ohjelmistorajapinnat pysyvät vaatimustenmukaisina.

Toiminta edellyttää rajapintojen dokumentointia, automatisoitua laadunvarmistusta ja tehokasta virheiden selvittelyä.

Standardointi- ja toimialaorganisaatiot

Standardien ja toimialamääritysten arvo syntyy niiden kustannustehokkaasta käyttöönotosta sekä laajamittaisesta ja yhtenäisestä käytöstä.

Toiminta edellyttää laadukasta dokumentointia ja työkaluja, joilla käyttäjät voivat helposti ja tehokkaasti varmistaa toteutustensa vaatimustenmukaisuuden.

Julkishallinto ja tullit

Toimintaa kuvaa useat tuotteistetut rajapinnat, suuri joukko osapuolia ja suuret volyymit.

Toiminta edellyttää laadukasta dokumentointia, tehokkaita käyttöönottoja ja testauksen itsepalvelutoimintoja vähentämään osapuolten kustannuksia.

Finanssiala ja terveydenhuolto

Toimintaan liittyy kriittisiä prosesseja ja dataa, useita tuotteistettuja rajapintoja ja suuret volyymit.

Toiminta edellyttää laadukasta dokumentointia ja testausta sekä jatkuvaa laadunvarmistusta.

Integraattorit

Toimintaa kuvaa suuri määrä erilaisia integraatioita eri sanomaformaateille ja syntakseille sekä suuri määrä rinnakkaista työtä tekeviä asiantuntijoita.

Toiminta edellyttää hyvää tietämyksen hallintaa ja yhdenmukaisia toimintatapoja. Testaustyökalujen tulee olla laajan käyttäjäjoukon saatavilla ja riittävän helppokäyttöisiä pullonkaulojen minimoimiseksi. Ensimmäisen asteen asiakastuelle tarvitaan työkaluja nopeuttamaan vasteaikoja, vähentämällä tarvetta toisen ja kolmannen asteen tuelle.

Konsultit

Toimintaa kuvaa tarve tarjota asiakkaille erityisosaamista, tuotteistettuja palveluja, sekä palvelukokonaisuuksia, joilla erottaudutaan kilpailijoista.

Työskentely edellyttää monipuolisia työkaluja, joita voidaan hyödyntää useisiin asiakastarpeisiin ja jotka parantavat työn tuottavuutta esimerkiksi tukemalla sen monistettavuutta.

Seuraava artikkeli: Palvelun hyödyt