Esittely

Työkalut aineistovaatimusten määrittelyyn

Prosessien automatisointi edellyttää, että käsiteltävät tiedot ovat rakenteisessa muodossa, joka on tarkasti määritelty ja dokumentoitu. Tällä sivulla annamme yleiskatsauksen tarjoamistamme työkaluista tähän tarpeeseen, voidaksesi muodostaa kokonaiskuvan palvelun suomista mahdollisuuksista ja hyödyistä.

Käytännön toteutus

Vaatimusten asettamisessa lähdetään liikkeelle valitusta standardista tai organisaatiokohtaisesta määrityksestä, jota rajataan ja tarkennetaan käyttötapauksen asettamilla vaatimuksilla. XML-aineistojen osalta pohjamäärityksenä käytetään XML-skeemaa (W3C XML Schema), JSON:in osalta JSON-skeemaa ja EDIFACT:in osalta UN/CEFACT:in sanomakuvauksesta tuotettua skeemaa. Sanomasyktaksista riippumatta perustarkistukset katetaan siis skeemojen avulla. Rajallisen ilmaisuvoimansa takia skeemat eivät yksinään sovellu aineistojen laadun varmistamiseen vaan tarvitaan myös testaussääntöjä, jotka soveltuvat etenkin erilaisten ehdollisuuksien sekä eheysvaatimusten tarkistamiseen.

Truugon avulla nivot tietylle aineistomuodolle asetetut erilaiset käyttötapausvaatimukset helposti yhteen, yhdeksi testausprofiiliksi.

Tarjotut työkalut

Keskeisin Truugon työkalu on Profile Editor, jonka avulla luot, ylläpidät ja hallitset testausprofiileja. Tarjoamme XML ja EDIFACT aineistoille myös Subset Editor:in, jolla voit tuottaa dokumentaation ja testausprofiilin tarkistussäännöt yhdellä kertaa. Monimutkaisempien tarkistusten, kuten eheysvaatimusten, toteuttamiseen tarjoamme Assertion Editor-työkalun.

Alla tiivistelmä kustakin työkalusta.

Profile Editor

Profile Editor on syntaksineutraali työkalu testausprofiilien toteutukseen, ylläpitoon ja hallintaan. Se sisältää sisäänrakennetun tuen XML ja EDIFACT-aineistoille ja muut aineistosyntaksit (JSON, CSV, FLAT, jne.) voidaan kattaa räätälöidyn esikäsittelijän avulla.

EDIFACT:in osalta sovellus sisältää kirjastot vuodesta 1991 alkaen, joten testipenkin luodaksesi sinun tulee määrittää ainoastaan sanomatyyppi ja hakemistoversio. XML-testausprofiilin osalta palvelu tarvitsee pohjatiedoiksi XML-skeeman, halutessasi hyödyntää Subset Editorin dokumentointiominaisuutta.

Profile Editorin avulla voit lisätä testausprofiileille esikäsittely- ja testausvaiheita sekä jälkiprosessointia, kuten visualisointeja. Saat näistä lisää tietoa testausprofiili-sivulta.

Subset Editor

Subset Editor:in on lisätyökalu XML ja EDIFACT testausprofiilien hallintaan. Sen avulla voit ylläpitää valtaosaa käyttötapauksen sisältövaatimuksista helpon visuaalisen työkalun avulla. Voit rajata laajasta tietorakenteesta tiettyyn käyttötapaukseen tarvittavan osajoukon, asettaa tiukennuksia tietojen pakollisuudelle, toistuvuudelle ja muotorajoitteita.

Voit tuottaa Subset Editorin kautta asetetuista vaatimuksista nappia painamalla dokumentaation (message implementation guideline), oheismateriaalit ja vastaavat tekniset tarkistukset osaksi testausprofiilia. Näin testausprofiili pysyy aina yhdenmukaisena dokumentaation kanssa, mikä parantaa merkittävästi määritysten laatua ja työn tehokkuutta.

Voit nopeuttaa uuden Subset:in luomista ja tehostaa työtäsi antamalla työkalulle syötteenä yhden tai useamman malliaineiston. Subset Editor lukee ne lävitse ja sisällyttää alustavaan osajoukkoon vain niissä käytetyt tietoelementit.

Lisätiedot englanniksi: Subset Editor

Assertion Editor

Assertion Editor on sääntötyökalu, jonka avulla toteutat testaussäännöt erityisvaatimuksille. Kukin testaussääntö tuottaa virhepalautteena vaatimuksen selkokielisen kuvauksen sekä tekninen virheilmoituksen, sisältäen virheellisen kohdan rivinumeron ja sääntökohtaisesti määritettävät lisätiedot. Esimerkiksi summatarkistuksen yhteydessä voidaan virhepalautteen lisätietoina tarjota tieto annetusta sekä laskennallisesta luvusta, ongelman suuruusluokan havainnollistamiseksi.

Esimerkkejä tarkistuksista, joita voidaan toteuttaa sääntötyökalulla:

  • Ehdollinen muotovaatimus: osapuolitunnisteen tulee olla annetun tunnistetyypin mukainen
  • Ehdollinen pakollisuusvaatimus: osapuolitiedoissa tulee antaa VAT-tunnus, jos kyseessä on myyjä
  • Ehdollinen toistorajoite: määrätyn tyyppisellä tilauksella tulee olla korkeintaan 99 tilausriviä
  • Eheysvaatimus #1: veroerittely tulee antaa kullekin laskurivin verokannalle
  • Eheysvaatimus #2: verojen kokonaismäärän tulee vastata veroerittelyistä laskettua verojen summaa
  • Eheysvaatimus #3: laskun eräpäivän tulee olla vähintään 14pv laskun luontipäivästä
  • Tausta-aineisto: tilauksen tuotekoodin tulee löytyä tausta-aineistona annetulta tuotekatalogilta

Lisätiedot testaussääntöjen määrittelystä englanniksi: The basics of test assertion

Seuraava artikkeli: Vaatimusten testaaminen