XML

XML (eXtensible Markup Language) on standardi, jonka avulla tiedot voidaan esittää rakenteisena dokumenttina. Rakenteinen dokumentti sisältää tiedot jäsennellyssä muodossa, jolloin dokumentin yksittäiset tiedot ovat koneellisesti luettavissa ja tulkittavissa. XML-dokumentin tietorakenne jäsennellään niin sanottujen XML-tägien avulla. Kukin yksittäinen tieto merkitään alku- ja lopputägillä ja varsinainen tieto esitetään näiden tägien välissä. Tägin nimi yksilöi, mistä tiedosta on kulloinkin kyse. Tägi voi sisältää myös sisäkkäisiä tägejä:

    <Person>
      <FirstName>Seppo</FirstName>
      <LastName>Suomalainen</LastName>
    </Person>

Rakennekuvaus määrittää kunkin XML-dokumentin sallitun tietorakenteen eli tietojen esittämisen järjestyksen ja tägit, joilla kukin tieto merkitään.

XML:n yleisimpiä käyttökohteita ovat organisaatioiden välinen sähköinen tiedonsiirto (EDI), tietojen tallennus ja monikanavajulkaisu.

XML-dokumentteja voidaan käsitellä tavallisella tekstieditorilla, mutta yleensä tarvitaan erityinen XML-työkalu.

XML-rakennekuvaus