XML ja EDI

XML-validointi

XML-validointi on toimenpide, jolla tarkistetaan onko XML-dokumentti määritellyn rakennekuvauksen mukainen. Toimenpide suoritetaan XML-validaattorilla.

Validoinnin tuloksena saadaan joko tieto, että XML-dokumentti on rakennekuvauksen mukainen eli validi tai lista havaituista virheistä. Kunkin virheen osalta saadaan palautteena aineiston rivi, jolla virhe havaittiin ja virheestä kertova virheilmoitus.

XML-validoinnissa virheilmoitukset ovat luonteeltaan teknisiä eli ne usein ilmaisevat vain, ettei tietyn elementin (tägin) tulisi esiintyä tietyssä kohdassa ja siten päätelmä, miten asia tulee korjata, on testaajan tietotaidon varassa. XML-validoinnin suorittaminen ja virhelistan tulkinta soveltuvat siten vain asiaan vihkiytyneille henkilöille. Varsinaisten asiaosaajien on siten vaikea osallistua virheiden selvittelyyn.

XML-validoinnin rajoitteet

XML-validoinnin rajoitteena on, että sen avulla löydetään vain aineiston rakenteelliset virheet, jos niitäkään (esimerkki). XML-validoinnilla ei löydetä kovinkaan hyvin sisällöllisiä virheitä, eikä lainkaan virheitä liittyen ehdollisiin pakollisuuksiin, summatarkistuksiin tai muihin eheystarkistuksiin. Täydellisen XML-testauksen suorittamiseen tarvitaan siten XML-validoinnin ohella sääntöpohjainen testaus, jolla katetaan tekniset ja kaupalliset säännöt. Testausprofiili kattaa sekä XML-validoinnin että sääntöpohjaiset tarkistukset.

XML-validointi suoritetaan siihen tarkoitetulla XML-työkalulla.

XML-työkalut