Esittely

Miksi Truugo?

Organisaatiot siirtyvät vauhdilla sähköiseen tiedonsiirtoon muun muassa hankintatoiminnassa. Tietoa välitetään enenevässä määrin rakenteisessa XML-muodossa suoraan järjestelmästä toiseen. Tämä vähentää manuaalisen työn määrää, parantaa ennustettavuutta ja vauhdittaa liiketoimintaprosesseja.

Etujen täysmittainen toteutuminen edellyttää kuitenkin, että XML-muodossa välitetyt tiedot ovat automaattisesti vastaanottavan järjestelmän tulkittavissa. Mikäli sähköisessä aineistossa esiintyy virheitä, vie niiden selvittäminen usein pidempään kuin jos tiedot olisi välitetty vanhakantaisesti puhelimitse tai paperilla. Virheistä päästään eroon vain systemaattisella testauksella.

Testausta tarvitaan aina

Uuden tietoyhteyden käyttöönotossa tulee aina suorittaa testit, joilla varmistetaan aineiston oikeellisuus käytetyn sanomastandardin ja vastaanottajan soveltamisohjeessa määritettyjen tietosisältövaatimusten osalta. Testaus on myös tarpeen, kun lähettäjän järjestelmissä tehdään versiopäivitys tai järjestelmäuudistus. Virheitä esiintyy myös tuotantoyhteyksissä, jolloin tarvitaan nopeat ja yksityiskohtaiset testit virheiden pikaiseen korjaamiseen. Yleensä yritysten asiakastuki (Help Desk) toimii kanavana testausten sopimisessa ja aikatauluttamisessa.

Nykyisen testausprosessin ongelmat

Perinteisesti testaus sitoo molempia osapuolia, kun testaus ja raportointi suoritetaan osin manuaalisesti yhdessä sovitun aikataulun puitteissa. Tällöin viive suoritetun testin ja siitä saadun palautteen välillä saattaa olla jopa useita päiviä, jolloin etenkin haasteelliset käyttöönottotapaukset venyvät iteraatioiden myötä useisiin viikkoihin. Iteratiivisuus ja manuaaliset työvaiheet tekevät prosessista varsin työlään, jolloin tietoyhteydeltä vaaditaan merkittäviä volyymeja, jotta sähköistäminen olisi järkevää. Haasteena kahdenkeskisessä ja osin manuaalisessa testauksessa on myös raportoinnin vaihtelevuus etenkin jos raportoinnista vastaa useampi henkilö.

Yleiset testauksen apuvälineet, kuten XML-editorit (XML Spy, Stylus Studio, oXygen) auttavat tunnistamaan aineistojen rakenteeseen liittyvät virheet. Aineiston rakenteellinen oikeellisuus on kuitenkin vain lähtökohta varsinaiselle aineistotestaukselle, joksi voidaan katsoa aineiston sisältöä koskevat tarkistukset. Yleisten apuvälineiden ongelmana ovat myös kryptiset virheilmoitukset, joiden tulkinta edellyttää testaajalta erityistä teknistä ymmärrystä.

On tärkeää tiedostaa, että vaikka aineisto on hyvin muodostettu XML-dokumentti ja vaikka se on sanomaformaatin määrittämän rakennekuvauksen (DTD tai W3C XML Schema) mukainen, ei se kuitenkaan tarkoita, että aineiston sisältö olisi alkuunkaan oikein. Nyrkkisääntönä on, että mitä laajempi sanomaformaatti on kyseessä, sitä vähäisempi arvo on pelkän rakennekuvauksen mukaisilla tarkistuksilla. Karrikoiden voidaankin sanoa, että laajan (kansainvälisen) sanomaformaatin mukaan tuotettu aineisto voi olla rakennekuvauksen mukaan kunnossa (validi), muttei sisällä ainuttakaan vastaanottavan järjestelmän edellyttämää tietoa.

Yleisillä testauksen apuvälineillä päästään huonosti, jos lainkaan, kiinni sisältövirheisiin ja tietojen välisiin riippuvuussuhteisiin. Näiden virheiden löytäminen silmämääräisesti on niin ikään hyvin haastavaa edellyttäen sekä vahvaa substanssiosaamista että syvällistä perehtymistä käytettyyn sanomaformaattiin. Onkin resurssien tuhlausta ja merkittävä henkilöstöriski kuormittaa näitä arvokkaita resursseja epämotivoivilla testausrutiineilla.

Ratkaisu

Truugo on keskitetty testauspalvelu, jossa testejä voidaan ajaa 24/7. Testit voidaan suorittaa itsenäisesti laadittuja testausprofiileja vasten ja välittömänä palautteena saadaan formaali, mutta selkokielinen raportti havaituista puutteista. Formaalin testausmenettelyn myötä myös testien raportointi yhtenäistyy ja automatisoituu.

Hyödyt

Testaus voidaan suorittaa oman aikataulun mukaan itsepalveluna, mikä lisää joustavuutta, vähentää kahdenkeskistä työtä ja tarpeetonta yhteydenpitoa. Testaukseen tarvittava kalenteriaika vähenee merkittävästi etenkin iteratiivisissa testaustarpeissa, kun välitön palautemekanismi mahdollistaa testauksen ja virheiden korjaamisen yhdellä kertaa. Aineistojen laatu paranee, kun testausmääriä voidaan vaivatta kasvattaa, jolloin myös harvemmin esiintyvät virheet paikannetaan. On hyvä muistaa, kuinka paljon suurempi kustannus kustakin virheestä syntyy, mikäli se tunnistetaan vasta tuotantovaiheessa.

Katso yhteenveto Truugon hyödyistä.

Seuraavaan osioon: Testausprofiili - avain räätälöityyn ja laadukkaaseen sisältötestaukseen